Hvad er specialundervisning?

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand skal hjælpe børnene til at blive så dygtige de kan.

Specialundervisning gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensynstagen eller støtte i specialklasser og specialskoler.

Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst ni undervisningstimer.

Specialundervisningen skal følge de samme regler for fag, timetal, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål, elevplaner, afgangsprøver og test, som den almindelige undervisning.

 

Specialundervisningen er en del af den specialpædagogiske bistand i folkeskolen, om omfatter:

 

  - Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling.

  - Særlig undervisningsmateriale og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisning af eleven.

  - Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges med særlige hensyn til elevens indlæringsforudsætninger.

  - Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der kan hjælpe eleven med at klare sig trods sine

    funktionsnedsættelser.

  - Personlig assistance til at udføre praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

  - Særlig tilrettelagte aktiviteter.

 

Reglerne i folkeskoleloven og de tilhørende bekendtgørelser gælder også for elever, som modtager specialundervisning i en almindelig klasse eller i specialklasse og specialskoler, medmindre der i bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014) om specialundervisning er givet mulighed for at fravige reglerne.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163941

Center for Uddannelse

Langes Gård 10

4200 Slagelse

Storebæltskolen

Storebælts Erhverspark 1

4220 Korsør

Klostermarken Skole

Klosterbanken 19

4200 Slagelse

Havrebjerg Heldagskole

Krænkerupvej 54

4200 Slagelse