Kompetencecenteret 2016/2017

Specialpædagogisk viden og metode i anvendelse på almenskolerne via udvikling af en samskabende praksis mellem medarbejdere i special- og almenpædagogisk praksis.

 

Det skal være godt at være barn og ung i Slagelse Kommune. Børne- og ungepolitikken i Slagelse Kommune beskriver visionen, målene og værdigrundlaget for indsatsen med børn og unge i alderen 0-18 år. Et af temaerne i børne- og ungepolitikken er ”forpligtende fællesskaber – inklusion”.

Børn og unges udvikling og trivsel er afhængig af omgivelserne og det fællesskab, som de er en del af, og derfor skal skolerne arbejde efter størst mulig grad af inklusion.

Slagelse Kommune gennemførte i skoleår 2015/2016 et udviklingsarbejde, i form af etablering af et kompetencecenter, bestående af fagpersoner fra kommunens specialskoler. Kompetencecentermedarbejderne har arbejdet i de almene skoler med kapacitetsopbygning. Indsatsen, hvor medarbejdere fra specialområdet bruger deres viden sammen med medarbejdere i det almene område, viste meget positive resultater og tilbagemeldingen fra medarbejderne i de deltagende skoler var positiv. De følte sig bedre i stand til at håndtere børn i vanskeligheder i dagligdagen.

 

Med anden generation af udviklingsarbejdet omkring kompetencecenteret bygger vi nu videre på de positive erfaringer, og projektet udbredes til at være et tilbud, som alle folkeskoler i kommunen kan bruge.

 

Anden generation af Kompetencecentret er nu ledelsesmæssigt forankret i Slagelse Kommunes Pædagogiske Udviklings og inklusionsenhed (PUI), sådan at indsatserne med specialpædagogisk ekspertise i almenområdet knyttes tæt sammen med de øvrige inklusionsindsatser.

 

PUI og herunder kompetencecenteret bygger på en todelt udviklingsstrategi som dels fokuserer på at udvikle på indsatser i forhold til enkeltbørn i specifikke vanskeligheder, og dels understøtter udvikling af den generelle pædagogiske kompetence hos de voksne i børnenes udviklingsmiljøer.

Kompetencecentrets medarbejdere skaber sammen med medarbejderne i de almene skoler løsninger på konkrete problematikker både i forhold til enkeltbørn og i forhold til den pædagogiske sammenhæng børnene indgår i.

 

Et centralt formål med kompetencecentret er at sikre videns- og erfaringsudveksling og at bygge bro mellem almenområdet og specialområdet. Der skal være nem og hurtig adgang til specialpædagogisk viden. Kompetencecentrets hjælp skal kunne sættes ind hurtigt og effektivt, når behovet opstår. Lærere og pædagoger skal opleve at være hjulpet til at finde gode løsninger om, hvordan man eksempelvis kan arbejde med børn med specifikke funktionsnedsættelser på en måde, så de får den rette støtte i nærmiljøet og kan forblive inkluderet i skolen.

 

Kompetencecenteret tilbyder:

 

• Samarbejde, vejledning, rådgivning og metodeanvisning til medarbejdere på almenområdet samt forældre

• Observation af udvalgte situationer med efterfølgende pædagogisk sparring

• Kompetencebistand på et enkelt barns diagnoser/problematikker/handicap

• Kurser

 Fyraftensmøder

 Forældrearrangementer

 Særligt tilrettelagte kurser for grupper

 

Indholdet i den pædagogiske sparring er typisk:

• Den professionelle tilgang til barnet

• Forståelse for barnets kommunikation

• Pædagogiske handlemuligheder

• Pædagogiske/didaktiske metoder

• Aktivitetsforslag

• Forældresamarbejde

 

Vejledningen henvender sig til:

• Hele skolen

• Klasseteamet

• Den enkelte pædagog/lærer

 

Kompetencecentrets medarbejdere er ansat på:

Slagelse Heldagsskole

Klostermarken Skole

Storebæltsskolen

 
Brug af kompetencecentret:

Koordineringen af Kompetencecentrets aktiviteter varetages af Helle Birkvad Rasmussen som er teamleder (for Inklusionsvejlederne) i Pædagogisk Udvikling & Inklusion.

Som beskrevet ovenfor er hensigten, at kompetencecentrets hjælp skal kunne sættes ind hurtigt og effektivt når behovet opstår. Dette varetages via en flad struktur, hvor behovet for samarbejde drøftes med Helle Birkvad Rasmussen pr. telefon eller mail: 25952746 eller: hbras@slagelse.dk.

Ydelserne er gratis

Kompetencecentret tilbyder deres ydelser gratis til alle folkeskoler i Slagelse Kommune. Skolerne leverer selv tiden til deltagelse i samarbejdet.

 

 

Center for Uddannelse

Langes Gård 10

4200 Slagelse

Storebæltskolen

Storebælts Erhverspark 1

4220 Korsør

Klostermarken Skole

Klosterbanken 19

4200 Slagelse

Havrebjerg Heldagskole

Krænkerupvej 54

4200 Slagelse